Ogólne

Fundusz sołecki 2021

Drodzy mieszkańcy, jak co roku będziemy decydować na co przeznaczyć fundusz sołecki.

W tym roku kwota przyznana na sołectwo Nikielkowo to 40 005,54zł.

Sołtys Nikielkowa skierował prośbę do mieszkańców naszego sołectwa by propozycje przesyłać na adres e-mail lub umieszczać w komentarzach pod postem umieszczonym na portalu społecznościowym.

Ja proponuję jeszcze jedno rozwiązanie, które umożliwi każdemu mieszkańcowi Nikielkowa przedstawienie swojej propozycji dot. wydatkowania funduszu sołeckiego 2021.

Swoje propozycje wysyłamy sms’em na numer 690 380 112 lub e-mail: groszkowski@nikielkowo.pl

W treści sms lub e-mail podajemy nazwę propozycji oraz kwotę jaka powinna być przeznaczona na Państwa pomysł. (np. Projekt drogi na ul. XYZ z pozwoleniem na budowę – 15000zł, lub Festyn sołecki – 1200zł)

Z przesłanych przez Państwa sms’ów i e-maili będzie tworzona lista propozycji, którą będzie uzupełniana na bieżąco i publikowana na stronie www.nikielkowo.pl.

Następnie lista propozycji będzie głosowana również za pomocą sms, a propozycje, które uzyskają co najmniej 15 głosów przedstawię na najbliższym Zebraniu Wiejskim dot. funduszu sołeckiego 2021.

Mam nadzieję, że sms’owa forma składania propozycji zachęci wszystkich mieszkańców (w tym młodzież szkolną) do wspólnego tworzenia projektu funduszu sołeckiego na rok 2021.

Propozycje sms’owe będą przyjmowane do dnia ogłoszenia przez Sołtysa terminu Zebrania Wiejskiego, o czym poinformuję Państwa w odrębnym ogłoszeniu sms.

 

Dla ułatwienia przedstawiam fragment ustawy opisujący zadania własne gminy:

Dz.U.2020.713 | Akt obowiązujący

Wersja od: 21 kwietnia 2020 r.

Art.  7.  [Zadania własne gminy]

1.  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Poniżej pismo skierowane z UG Barczewo do Sołtysa

 

Gorąco zapraszam, do czynnego udziału w tworzeniu projektu funduszu sołeckiego na rok 2021.